Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

De Medezeggenschapsraad
 


 

De Medezeggenschapsraad van de Immanuelschool bestaat uit:
Bovenste rij v.l.n.r. Marcel Ackx, Rosemarie Wezelenburg, Axel Russcher
Middelste rij v.l.n.r Patricia Hoogenes, Liesbeth Jansen, Linda Hoogendoorn
Onderste rij v.l.n.r. Nanda Kramer, Dieneke Jonker


Klik
hier voor de agenda van de MR.

De MR is een overlegorgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad, en bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR behandelt zaken van bestuurlijke aard op schoolniveau. De ouders en leerkrachten kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de MR. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Twee vertegenwoordigers van de MR Immanuëlschool zitten in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Waar praat de MR over en welke rechten heeft zij?
Door het opstellen van beleid probeert de school een zo goed mogelijk schoolklimaat voor uw kinderen te scheppen. Dit beleid wordt ook besproken in de MR. Over belangrijke besluiten is instemming van de MR nodig, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het instemmingsrecht houdt in dat de school pas een besluit over deze onderwerpen mag nemen als de MR het met dat besluit eens is.

Bij andere besluiten moet de school de MR om advies vragen, zoals bijvoorbeeld bij het besteden van middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige vernieuwingen en hoe de buitenschoolse opvang geregeld moet worden. Het adviesrecht houdt in dat het bestuur een besluit over deze onderwerpen kan nemen ook als de MR negatief adviseert.
De MR probeert zo actief mogelijk te zijn door ook ongevraagd onderwerpen onder de aandacht van de school te brengen waar volgens hen geen of onvoldoende aandacht aan besteed wordt. Hierbij kan gedacht worden aan een pestbeleid of rookbeleid.
De MR van de Immanuelschool bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders
    Mevr. Patricia Hoogenes 
    Mevr. Linda Hoogendoorn
    Dhr. Axel Russcher
    Dhr. Marcel Ackx

Namens het team
    Mevr. Nanda Kramer
    Mevr. Dieneke Jonker
    Mevr. Rosemarie Wezelenburg   
    Mevr. Liesbeth Jansen
 
U kunt contact met ons opnemen via mr@immanuelschool.nl of ons gewoon aanspreken.

De notulen van de MR liggen ter inzage op school (bij Liesbeth Jansen aanwezig op ma, do en vr).

 

Jaarplan MR 2017-2018


Jaarverslag MR 2016-2017

DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

De GMR wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de MR-en van de zeven P.C.-scholen van het bestuur.
Dit zijn:
uit Boskoop: de Rehobothschool, de Ichthusschool en Immanuelschool
uit Waddinxveen: de Koningin Beatrixschool, de Koningin Julianaschool,de Prins Willem-Alexanderschool (locatie Oranjelaan) en de Prins Willem-Alexanderschool (locatie Wingerd)

De GMR behandelt bestuurlijke, rechtspositionele en alle andere voor alle scholen belangrijke zaken.
De raad bestaat uit de leden van de verschillende MR-den, één lid uit de oudergeleding en één lid uit de teamgeleding van iedere MR. De leden worden gekozen uit de leden van de Medezeggenschapsraden en wel een ouder en een leerkracht per MR. Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd.