Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

Ouderbijdrage

Het onderwijs aan leerplichtige kinderen is in Nederland gratis. Dit onderwijs wordt bekostigd van het belastinggeld. Eigenlijk betaalt iedere Nederlander dus mee aan het onderwijs. Ouders hoeven daarom geen lesgeld te betalen voor kinderen die op de basisschool zitten. 

Echter, het onderwijs bestaat uit meer dan alleen lesgeven. Als school organiseren we vieringen: Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook een sportdag, het schoolontbijt, een aantal excursies, projecten en een slotfeest. Daarnaast hebben we een schoolbibliotheek, speeltoestellen op het plein en een groot computernetwerk. Dit zijn allemaal extra's die wij als school belangrijk vinden. Het zijn juist deze dingen die de school leuk maken. Al deze zaken kosten geld en daarom vragen wij een bijdrage aan de ouders. Deze bijdrage is vrijwillig, toch doen wij een dringend beroep op alle ouders om de ouderbijdrage te voldoen. Alle kinderen doen immers mee aan de activiteiten die wij organiseren.

De hoogte van deze bijdrage is € 30,00 per kind. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL59RABO 0140 2765 13 t.n.v. VPCO  Immanuelschool Boskoop. Graag onder vermelding van de naam (namen) van uw kind(eren). Het bedrag is een minimumbedrag, meer geven mag natuurlijk altijd.

Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen hanteren wij de volgende bijdrage:
instroom in november en december: € 20,00
instroom in januari, februari en maart: € 15,00
instroom in april en mei € 10,00